joi, 27 septembrie 2018

Poezie și suferințăEste bineștiut faptul că suferința e un bun catalizator al stării poetice. În prezența suferinței, poezia își întâlnește esența mesianică, cea de strigăt în pustiu ce pregătește cărările lui Dumnezeu. Poezia nu se limitează însă la o descriere a suferinței, ea o conștientizează ca pe sunet de fond sau ison existențial, de la care plecând își fructifică ambitusul emoțional propriu, ajungând la acea plutire liberă deasupra peisajului accidentat al lumii, cu o privire ce unește într-o sinteză instantanee contrariile. Aceasta pentru că poezia este în primul rând contemplare. Și contemplarea tinde spre o vedere a lumii din locul lui Dumnezeu.
În acest fel, bucuria și durerea în poezie se înnobilează reciproc, prin părtășia la o lumină dincolo de ele. Exaltând bucuria pură de a fi, poezia nu cunoaște fundături, și aceasta este lecția cea mai importantă și surprinzătoare pe care ne-o oferă. Căile spiritului poetic sunt inefabile precum vântul.
În peisajul lumii, poezia este asemenea unei singularități ce modifică timpul și spațiul obișnuit. Spațiul și timpul poetic își pierd rigiditatea, uniformitatea și liniaritatea, căpătând un caracter modelabil sub acțiunea spiritului. Și tocmai acțiunea spiritului cu libertatea modului său originar de ființare dă oricărui lucru asupra căruia își apleacă conștiința amprenta unicității, forța de eliberare de sub imperiul legii, gustul imponderabil al atingerii realității de veșnicie.
Cheia ce susține din fundal acest gust al vieții, pasiunea de a fi, este însăși dragostea, cu fluxul și refluxul ei dinspre Dumnezeu spre creație și, ca o mișcare de răspuns, dinspre creație spre Dumnezeu. Iubirea e cheia de aur ce descuie poeziei ușa libertății.
Poezia plantează singularități în orice fundătură a existenței, recreând universul după persoană. Ea eliberează omul de sub presiunea distructivă a grijii. Tocmai în acest punct, recapătă forța unei purtări de grijă izbăvitoare, salvând lumea în cuvânt.
În raport cu suferința, poezia e ca o rășină secretată prin tăieturile scoarței de un copac, substanță ce are proprietăți tămăduitoare. Poezia ia ca materie brută viața însăși și o realcătuiește după alte legi, ale cuvântului. Aici contrariile își pierd caracterul contondent, frustrările se topesc ca niște culori în apa emoției, neputințele se spulberă ca praful în vânt. Metafora are forța de reînviere a emoției libere de presiunea psihologiei cotidiene, cu mecanismele ei de apărare și uzura pe care o provoacă.
Uzura psihologică e vindecată de poezie cu capacitatea ei de răsturnare a obișnuințelor, prejudecăților, contrarietăților ce declanșează lanțul de reacții psihologice care generează sistemul de apărare al refulărilor, reprimărilor și blocajelor de tot felul. În poezie are loc o răsturnare a perspectivei psihologice printr-un suprarealism de substanță, ce scoate la iveală adevărul unui grad de libertate al chipului omului față de natură.
Acest grad de libertate constituie, mai mult, o putere de modelare a naturii de către spiritul omului. O modelare ce imprimă naturii un vector al orientării spre eshatologie, după care tinde cu suspine înăbușite firea necuvântătoare. Modelarea poetică a naturii exprimă modul de a fi al naturii create după chip, cu menirea secretă a unei umanizări prin atingerea cu omul îndumnezeit.

Florin Caragiuvineri, 21 septembrie 2018

Octavian SOVIANY, "Despre fragilitate", Cronică la volumul "Omul cu două inimi" (ed. Vinea, 2014), revista "Observator Cultural", nr. 939 / 20.09.2018

Primele volume de versuri ale lui Florin Caragiu, Catacombe. Aici totul e viu (2008) şi Sentic (2009), probau încă o dată, dacă mai era nevoie, relativitatea criteriului generaţionist, căci în „fotografia de grup“ a promoţiei 2000 poetul reprezintă o prezenţă cu totul aparte. Dacă poeţii douămiişti scriu în general o poezie de notaţie sau de viziune, extrăgîndu-şi esenţele lirice din trăirea anxioasă a impactului cu mizerabilul, morbidul, greţosul, pestilenţialul, lipsa de suflet, robotizarea (particularităţi ale lumii „dezvrăjite” în care trăim de o bună bucată de vreme), autorul lui Sentic se arată preocupat de dimensiunea sacră, metafizică a poeziei, apropiindu-se eventual (dacă ar fi să-i căutăm neapărat nişte „spirite afine“ în interiorul promoţiei) doar de lirica „atemporală“ a lui Constantin Virgil Bănescu. În timp ce principalul material de construcţie rămîne la majoritatea colegilor săi de generaţie senzaţia, Florin Caragiu mizează pe „sentic“ („cuvînt“ – ne spune autorul – „creat de dr. Manfred Clynes, care a arătat că emoţia – în calitatea ei de trăire umană plenară – poate fi o experienţă ce nu subjugă. În sens creştin, se vorbeşte despre o simţire înţelegătoare“). Iar o asemenea „trăire înţelegătoare“ presupune perspectiva justă, distanţa exactă în raport cu Celălalt (indiferent dacă acesta e Dumnezeu, maestrul, aproapele, lumea), implică aşadar „departeaproapele“, cheie a iubirii, în sensul ei înalt de agape, care permite ca în relaţia Acesta – Altul fiecare din termeni să-şi conserve propria fiinţă.
În primele cărţi ale poetului, perspectiva „departeaproapelui“ era pusă în slujba tentativei de a transpune în limbaj o experiență de tip mistic. Odată rostită, aceasta ia forma „cîntecului bolborosit“, care e mai mult tăcere decît rostire, pentru că el se naşte din imperfecţiunile limbajului ce nu poate articula limpede metafizicul, doar îl indică, îl sugerează, printr-un soi de luminescenţă, printr-un soi de aureole care iau naştere în jurul cuvintelor, în ultimă instanţă printr-o vorbire (rugăciune) a inimii, şi nu a buzelor. Rezultatul era, la nivelul textului, insolitarea discursului, recursul la aglutinările lingvistice stranii, care dădeau impresia de ermetism sau îi făceau pe unii comentatori să-i descopere poeziei lui Caragiu rădăcini suprarealiste.
Mai recent, odată cu volumul Omul cu două inimi (Editura Vinea, 2014) lirica poetului devine oarecum mai „pămîntească“, ceva mai deschisă spre cotidian, o idee mai tranzitivă, fără a-şi abandona însă coordonatele esenţiale. Principala sursă de lirism este aici sentimentul fragilităţii, iar poemele transcriu aventurile interioare ale unei fiinţe confruntate permanent cu pericolul exterminării potenţiale: „deschizi larg uşa/ trandafirii din umeri poartă gheaţa subţire/ prefăcută în pelerină de apă.// puiul de pasăre loveşte în cădere/ inima ta// durerea lasă cuvintele să trăiască/cuvintele te lasă în viaţă/ viaţa te lasă.// îi pui patine şi-i dai drumul/ peste tot trupul“ (primăvară). In teriorizată, lipsită de încrîncenări, de patetism şi de gesturi spectaculoase, textele lui Florin Caragiu consemnează meditaţii in trospective desfăşurate într-o atmosferă de linişte şi de reculegere: „stăm cu genunchii la piept – clipa/ înaintează în noi./ iar lumea – doar umbra-i,/ cu anii ei lumină,/ se strecoară între genele strînse./ leagănă-i cerul, întoarce spre tine/ setea săpată în paharul amar,/ răstoarnă-l./ dă-i un foc să-şi respire îngerul!/ şi dacă nu mai poţi trage spaţiul afară/ din tine, lasă-l să crească.“ (durată). Lumea exterioară are, la rîndul ei lipsa de consistenţă a aburului, e diafană, lipsită de corporalitate, gata parcă tot timpul să se volatilizeze ca un parfum: „ceva trece prin tine, ca printr-o spărtură/în zidul de piatră – nu întîlnește nimic,/ doar rezistenţa aerului în faţa unui avion/ de hîrtie, desenat în culorile toamnei, […] şi-această teamă nelămurită de ce-i/ infinit de fragil, care – şi cere să-l aperi – / ieşind o piatră din zid – împinge/ în ploaia măruntă un om în cămaşă“ (file de toamnă).
Această lume de o infinită fragilitate este fundalul pe care cartea lui Florin Caragiu proiectează o poveste de dragoste, mult mai apropiată de agape decît de eros şi întemeiată pe acea perspectivă a „departeaproapelui“ despre care am amintit. În viziunea poetului, femeia este maternă sau sororală, e destinată să mîngîie şi să consoleze, iar trupul ei are consistenţa aerului: „lîngă acest iureş de ape/ coşi frunze/ pe un petic de pînză brodat.// e un cîine cu urechea tăiată acolo:/ ascultă cîntecul tău murmurat.// coada-i se mişcă încet, pietre se înalţă din rîu,/ te ridici ca un abur/luînd cu tine mirosul greu de muşchi.“ (în pădure). Prin urmare poemele de dragoste ale lui Florin Caragiu sînt lipsite total de senzualitate, atingerea fizică e absentă, iar apropierea rămîne exclusiv sufletească, e o comuniune de spirite, erotica transformîndu-se în cele din urmă în mistică: „foşnetul pomilor tăiaţi absoarbe zgomotul/ străzii: cartea aceasta o citim/ înlănţuiţi de ruginiul frunzelor, îmbrăţişînd aerul/ înainte de a cădea într-o visare ce nu seamănă/ cu nimic din cele ce cad pradă curioşilor“ (a fost moarte şi a fost viaţă: dragoste).
Poezia lui Florin Caragiu are de altminteri, în ansamblul ei, caracterul unei mistici, element ce o singularizează, şi nu doar în contextul promoţiei 2000, deşi poetul evită subiectele vădit religioase şi nu face paradă de pioşenie, căci aici religiozitatea e implicită şi nu explicită, ţine de viaţa profundă a proceselor sufleteşti. Autorul nu scrie o poezie religioasă, asta s-a mai făcut (şi de obicei prost), el încearcă, cu smerenie şi discreţie, să transpună în limbaj poetic o experienţă de tip mistic (pentru el şi dragostea este o asemenea experienţă), trăirile unui suflet care încearcă, cu nesfîrşită umilinţă şi delicateţe, să descopere cheia apropierii de Dumnezeu. Dacă un alt poet douămiist, Adrian Urmanov, trăieşte experienţa sacrului undeva la graniţa îngustă dintre damnare şi mîntuire şi e mai apropiat de Arghezi, Florin Caragiu se situează aproape de Voiculescu sau de Daniel Turcea, iar în ansamblul promoţiei sale face mai degrabă impresia unui intrus.

Octavian Soviany 


 

unterm Himmel / sub cer

unterm Himmel

wortlos sind alle Wiesen
die unterm Himmel ausruhen
die Tiere jammern und folgen uns
sie jagen unsere Hände
die ihnen zu essen bringen
wir sind nur kraftlose Menschen
im Schatten der Ewigkeit
heule nicht, Seele
kenne dein Schaffer und gib Ihm
deine geschnittene Haare
der Boot lässt uns auf dem anderen Ufer
auf dem Weg sind die Menschen
die uns vergessen haben
wir sind ihnen seit langem gegeben
gegeben
komm schon

die bunte Käfer sind überall
trink deinen Kafee und gib mir Hoffnung
schenk mir dieses Meer das überschwemmt uns
die Angst frisst mein Gedächtnis und schweigt
bescheuert ist die Nachricht
im Grab, zwischen die hungrigen Wurmen
hol meine Sachen die im Nichts hängen
ich könnte sie gut gebrauchen
sag mir Bescheid
wenn die dunkle Welt dich erpresst
krank ist die Rose
die das Licht ohne uns spürt

guck mal, die Pferde sind da
wir reiten ins Unendliche
ein altes Wunsch, ein kurzes Blick
und alles ist drinnen
wo ich auf Gott warte
mit den zerstörten Träume
gemein ist der Tod, er juckt und stinkt
wir gönnen uns ein bisschen Freude
teil mit mir, Liebe, die kleine Wunder

_________________

sub cer

mute sunt toate câmpiile
ce odihnesc sub cer
animalele se tânguie și merg în urma noastră
vânează mâinile
ce le aduc de mâncare
suntem doar niște oameni fără putere
în umbra veșniciei
nu urla, suflete
cunoaște-ți Făcătorul și dă-I
pletele tale tăiate
barca ne lasă pe celălalt mal
pe cale sunt oamenii ce ne-au uitat
le suntem dăruiți de mult
haide

gândacii colorați sunt pretutindeni
bea-ți cafeaua și fă-mă să sper
oferă-mi marea asta ce ne inundă
teama înfulecă memoria mea și tace
prostească e vestea
în groapă, între viermii flămânzi
adu-mi lucrurile ce atârnă-n nimic
aș putea să am nevoie de ele
spune-mi ce-ai hotărât
când lumea întunecată te presează
bolnav e trandafirul
ce adulmecă lumina fără noi

uite, caii sunt aici
călărim în nesfârșit
o dorință veche, o privire scurtă
și totul e înlăuntru
unde-L aștept pe Dumnezeu
cu visele sfărâmate
mârșavă e moartea, furnică și pute
ne permitem un strop de bucurie
împarte cu mine, dragoste, mărunta minune

Florin Caragiu