joi, 26 ianuarie 2017

Acatistul Cuviosului Serafim Rose


După obișnuitul început…

Condac 1

Înțelepciunea cea de taină căutând, părinte Serafim, ai aflat chipul cereștii viețuiri prin care spre mântuirea oamenilor ai lucrat, cu credința și cu dragostea de Dumnezeu insuflate: Bucură-te, Cuvioase Părinte Serafim, iconom al tainelor dumnezeiești!

Icos 1

Cu dumnezeiască râvnă ai însetat de mântuirea aproapelui, râvnind să-i câștigi pe toți vieții celei fericite a sfinților întru care Dumnezeu se preaslăvește.

Bucură-te, cuviință dumnezeiască a vieții;
Bucură-te, cuvânt insuflat de harul lui Dumnezeu;
Bucură-te, primire cu recunoștință a cuvântului Scripturii;
Bucură-te, cunoaștere cultivată întru smerenie;
Bucură-te, oglindire a celor dintâi în cele de pe urmă;
Bucură-te, oglindire a celor de pe urmă în cele dintâi;
Bucură-te, zugrăvire a lucrării Sfântului Duh;
Bucură-te, închinare de taină;
Bucură-te, mulțumire adusă Creatorului;
Bucură-te, slăvire neîncetată a Sfintei Treimi;
Bucură-te, laudă înălțată bunătății lui Dumnezeu;
Bucură-te, lucrare și păzire a darului Său;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Serafim, iconom al tainelor dumnezeiești!

Condac 2

La liniștea cea purtătoare de har râvnind, ai iubit frumusețea pustiei, întru care te-ai sălășluit cu neîncetată rugăciune și cântare de Aliluia !

Icos 2

Spre originea lumii ai căutat ca spre icoana iubirii Sfintei Treimi ce pecetluiește creația cu chipul Fiului, menind-o părtășiei la cele dumnezeiești.

Bucură-te, memorie purtătoare de duh;
Bucură-te, conștiință purtătoare de chip;
Bucură-te, cuvânt purtător de logos;
Bucură-te, neobosită sădire a binelui;
Bucură-te, necontenită întoarcere a răului în bine;
Bucură-te, primire a arvunei Duhului Sfânt;
Bucură-te, închinare de sine lui Dumnezeu;
Bucură-te, dejucare a curselor vrăjmașului;
Bucură-te, deosebire a duhurilor;
Bucură-te,  străluminare a hotarului morții;
Bucură-te, descoperire a priveliștii Judecății ;
Bucură-te, revelare a tainei Învierii;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Serafim, iconom al tainelor dumnezeiești!

Condac 3

Viața lumii nu ai văzut-o ca pe o evoluție separată de iconomia divină, ci ca pe o creștere în chipul de Dumnezeu dăruit, spre bucuria și pacea cântării de Aliluia!

Icos 3

Primul lucru de care aveai grijă era să liturghisești darul lui Dumnezeu, dând rod de bună mireasmă duhovnicească și pregustând starea nestricăcioasă a Împărăției cerurilor.

Bucură-te, desfătare de toată plinătatea;
Bucură-te, uimire de negrăita frumusețe a Raiului;
Bucură-te, vedere preadulce a lui Dumnezeu;
Bucură-te, rugăciune văzătoare;
Bucură-te, urcare din slavă în slavă;
Bucură-te, primire a toate cu ochii credinței;
Bucură-te, lucrare și păzire a stării lăuntrice;
Bucură-te, aflare prin pocăință a voii lui Dumnezeu;
Bucură-te, cunoaștere a creației în lumina chipului divin;
Bucură-te, știință luminată de descoperirea lui Dumnezeu;
Bucură-te, taină în care se stinge conflictul dintre rațiune și credință;
Bucură-te, iubire fără hotare;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Serafim, iconom al tainelor dumnezeiești!

Condac 4

Cu sfintele tale nevoințe și harul lui Dumnezeu ai deprins dreapta socoteală prin care pe mulți i-ai ajutat să stingă tulburarea patimilor și să se ferească de luminile înșelătoare ce ne înstrăinează de cântarea: Aliluia!

Icos 4

Priveghind și rugându-te, ai aflat mângâierea Duhului prin Care ai înaintat spre Adevărul Cel ce dă viață veșnică.

Bucură-te, întâmpinare a fiilor risipitori;
Bucură-te, dorire pentru împlinirea voii lui Dumnezeu;
Bucură-te, încredere neabătută în milostivirea Lui;
Bucură-te, jertfă de lacrimi curățitoare;
Bucură-te, rugăciune pentru toată lumea;
Bucură-te, vedere a frumuseților Paradisului;
Bucură-te, ridicare a celor căzuți;
Bucură-te, far ce ne luminează calea;
Bucură-te, înveselire de nădejdea bucuriei veșnice;
Bucură-te, punere în inimă a cuvântului Evangheliei;
Bucură-te, trup făcut icoană a sufletului;
Bucură-te, suflet făcut icoană a lui Dumnezeu;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Serafim, iconom al tainelor dumnezeiești!

Condac 5

Umbrele înșelărilor lumii le-ai risipit cu strălucirea Duhului Sfânt, binecuvântarea Tatălui Ceresc și chipul Fiului lui Dumnezeu, neîncetat cântând: Aliluia!

Icos 5

Călăuzire celor rătăciți, mângâiere celor întristați, tămăduire celor bolnavi, pace celor tulburați de patimi ai fost, Părinte Serafim, făcându-te tuturor toate spre plinirea Trupului lui Hristos.

Bucură-te, însetare după Adevărul dătător de viață;
Bucură-te, sărăcie ce reverși comori duhovnicești;
Bucură-te, feciorie născătoare de fii duhovnicești;
Bucură-te, ascultare ce înnoiești cugetul;
Bucură-te, punte vie între omul de azi și deplinătatea adevărului;
Bucură-te, sămânță ce nu contenești să aduci roade;
Bucură-te, experiență susținută și adâncită de smerenie;
Bucură-te, aluat al renașterii duhovnicești;
Bucură-te, alipire de Dumnezeu;
Bucură-te, rugăciune trezvitoare;
Bucură-te, nevoință deschizătoare de drum;
Bucură-te, înviere lăuntrică;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Serafim, iconom al tainelor dumnezeiești!

Condac 6

După cuviință ai cinstit viețile sfinților de pretutindeni, ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții, urmând nevoinței lor și alăturându-te lor, în cântarea de: Aliluia!

Icos 6

Cu blândețe ai îndreptat cugetele celor ce veneau la tine, punându-le înainte învierea din stricăciune întru nestricăciune, în care regăsim chipul raiului pierdut, transfigurat în icoana împărăției lui Dumnezeu.

Bucură-te, inimă primitoare a harului;
Bucură-te, păstrător al purității credinței;
Bucură-te, văditor al părerilor înșelătoare;
Bucură-te, chip recunoscut prin dragostea sa;
Bucură-te, conștiință mișcată de iubire;
Bucură-te, minte însuflețită de prezența lui Dumnezeu;
Bucură-te, tămăduire a bolilor sufletești și trupești;
Bucură-te, aprindere a duhului;
Bucură-te, chemare stăruitoare a ajutorului dumnezeiesc;
Bucură-te, căutare a Adevărului ce ne face liberi;
Bucură-te, lumină ce risipești întunericul patimilor;
Bucură-te, călăuză spre veșnicia cea fericită;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Serafim, iconom al tainelor dumnezeiești!

Condac 7

Nimic nu ai iubit mai mult decât legătura dragostei prin care cei ce se sfințesc se fac un singur trup, lăcaș Sfintei Treimi în cântarea de Aliluia!

Icos 7

Prin credință și dragoste ai scrutat gândul lui Dumnezeu, deslușind taina iconomiei divine ce ne conduce spre asemănarea cea după chip și împărtășirea mai presus de fire cu cele necreate și veșnice.  

Bucură-te, vădire a deșertăciunii nihilismului;
Bucură-te, contemplare a izvodului dumnezeiesc al creației;
Bucură-te, lepădare a vanității lumești;
Bucură-te, credință dăruită împărăției lui Dumnezeu;
Bucură-te, împărtășire a dragostei Lui prin lucrarea virtuților;
Bucură-te, blândețe ce topești pornirile vătămătoare;
Bucură-te, părintească îndreptare;
Bucură-te, regăsire a pecetei chipului dumnezeiesc;
Bucură-te, demascare a luminilor înșelătoare;
Bucură-te, discernământ netulburat de iluzii și amăgiri;
Bucură-te, însoțire a vieții cu adevărul;
Bucură-te, bucurie a pregustării vieții viitoare;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Serafim, iconom al tainelor dumnezeiești!

Condac 8

Uitarea de Dumnezeu ne face să ne înstrăinăm de noi înșine, iar pomenirea Lui ne luminează chipul de fii ai Tatălui Ceresc, unindu-ne în cântarea de Aliluia!

Icos 8

Din nimic am fost creați de Sfânta Treime și în iubirea Sa rămânând, nimic nu ne poate despărți de plinătatea vieții dumnezeiești.

Bucură-te, înveșmântare cu harul lui Dumnezeu;
Bucură-te, răbdare cu mulțumire a încercărilor vieții;
Bucură-te, urmare a chemării de Sus;
Bucură-te, nădejde a vieții veșnice;
Bucură-te, credință în dragostea Sfintei Treimi;
Bucură-te, răspuns al iubirii filiale;
Bucură-te, suspin în așteptarea nestricăciunii;
Bucură-te, slujire a iconomiei lui Dumnezeu;
Bucură-te, trezvie ce pune început nevoinței;
Bucură-te, pătimire de bunăvoie ce oprește răspândirea păcatului;
Bucură-te, înfrânare ce face loc darului lui Dumnezeu;
Bucură-te, locaș al împărtășirii dumnezeiești;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Serafim, iconom al tainelor dumnezeiești!

Condac 9

Smerenia este modul pogorârii dumnezeiești pe care îmbrățișându-l cele de jos se fac cer nou și pământ nou, lăcaș preasfintei Treimi în cântarea de Aliluia!

Icos 9

În tine Hristos a lucrat și prin dragostea Lui te-ai schimbat la față, făcându-te scară de la pământ la cer și izvor de apă vie ce potolește suspinul făpturii după slava divină.

Bucură-te, binevoitoare mulțumire a inimii;
Bucură-te, jertfă bineplăcută lui Dumnezeu;
Bucură-te, înseninare a gândurilor;
Bucură-te, liniște ce potolești tulburarea patimilor;
Bucură-te, mărturisire ce reverși milostivirea dumnezeiască;
Bucură-te, credincioșie plină de râvnă față de Hristos;
Bucură-te, descoperire a bunătății originare a firii;
Bucură-te, zugrăvire după cuviință a iconomiei dumnezeiești;
Bucură-te, vedere duhovnicească a chipului împărăției viitoare;
Bucură-te, înțelepciune născută din suferință;
Bucură-te, îmbărbătare și mângâiere aduse aproapelui;
Bucură-te, râvnă dumnezeiască a înnoirii vieții;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Serafim, iconom al tainelor dumnezeiești!

Condac 10

Fericit ești, Părinte cu nume de înger, că în hora sfinților ai intrat și împreună cu ei ai cântat Aliluia!

Icos 10

Toate ispitele le-ai învins cu puterea dragostei ce a făcut să strălucească în inima ta virtuțile, ca un rug aprins al iubirii dumnezeiești.

Bucură-te, statornicie și credincioșie în lucrarea mântuirii;
Bucură-te, punere în ordine a gândurilor;
Bucură-te, primire a tot ce se-ntâmplă ca pe pronia lui Dumnezeu;
Bucură-te, veghere cu simțire înțelegătoare la semnele Lui din jurul nostru;
Bucură-te, urmare a lui Hristos către patima Sa;
Bucură-te, pregustare prin darul Duhului Sfânt a învierii Domnului;
Bucură-te, nevoință din dragoste;
Bucură-te, jertfă de sine făcută punte spre sfințenia dumnezeiască;
Bucură-te, dragoste de Dumnezeu mai presus de toate;
Bucură-te, dragoste de aproapele născută din iubirea lui Dumnezeu;
Bucură-te, cunoaștere a Adevărului ca Persoană;
Bucură-te, vedere în toate a ceva ce ne este spre mântuire;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Serafim, iconom al tainelor dumnezeiești!

Condac 11

După cum pomul se cunoaște după roade, așa și tu prin faptele dragostei te-ai arătat a fi cu adevărat iubitor de Dumnezeu și de aproapele, în cântarea de Aliluia!

Icos 11

Locul inimii l-ai aflat prin rugăciunea curată, ce dobândește pe Duhul cel Sfânt, Care înnoiește firea căzută.

Bucură-te, făptuire înaripată de rugăciunea lui Iisus;
Bucură-te, câștig duhovnicesc din neplăceri, ispite și încercări;
Bucură-te, nădejde neclătinată în ajutorul dunezeiesc;
Bucură-te, cuvânt și purtare pecetluite cu smerita înțelepciune;
Bucură-te, adâncă observare a vieții;
Bucură-te, curățire de fiecare zi cu harul lui Hristos;
Bucură-te, bucurie întru Domnul ce topește negura deznădejdii;
Bucură-te, contemplare a naturii în lumina nestricăciunii dumnezeiești;
Bucură-te, pogorâre la cele de jos împreună cu iubirea lui Dumnezeu;
Bucură-te, purtare a chipului ceresc;
Bucură-te, apostolică râvnă pentru Biserica lui Hristos;
Bucură-te, semănare a Cuvântului lui Dumnezeu în țarina inimilor;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Serafim, iconom al tainelor dumnezeiești!

Condac 12

Amărăciunea căderii ai îndulcit-o cu puterea Crucii prin care ai arătat deșarte toate cursele vrăjmașului și te-ai făcut mădular slăvit al Trupului lui Hristos, cântând: Aliluia!

Icos 12

Și după mutarea ta la cele veșnice ai rămas ocrotitor și sprijinitor al nostru în nevoi și în necazuri, luminându-ne calea spre Adevărul și Viața fără de moarte.

Bucură-te, păzire și mărturisire a dogmelor celor drepte;
Bucură-te, dragoste cuprinzătoare a toată lumea;
Bucură-te, priveghere în așteptarea Mirelui ceresc;
Bucură-te, putere duhovnicească învăluită în mantia smereniei;
Bucură-te, dorire a cerului în singurătatea pustiei;
Bucură-te, ieșire din sine cu puterea iubirii;
Bucură-te, împreună-pătimire cu aproapele;
Bucură-te, cale a suferinței îndurate din dragoste de Dumnezeu;
Bucură-te, osârdie a închinării neîncetate;
Bucură-te, neosândire ce păstrează simplitatea iubirii;
Bucură-te, liturghisire a tainelor Bisericii izvorâtoare de har;
Bucură-te, rodire a darurilor Duhului Sfânt întru întreaga înțelepciune;
Bucură-te, Cuvioase Părinte Serafim, iconom al tainelor dumnezeiești!

Condac 13

O, Sfinte Cuvioase Serafim, în bucuria Domnului ai intrat, întru care viața ta s-a făcut icoană de pururea închinare, vrednică de cântarea: Aliluia! (de trei ori).

Apoi Icosul 1, Condacul 1.