vineri, 5 mai 2017

Scriptură și Isihasm (32)
Chemarea numelui lui Iisus Hristos și, într-un sens mai larg, gestul iconic al rugătorului creștin coagulează simțământul de atenție și închinare față de pecetea și prezența tainică a lui Dumnezeu din inima omului, plecând de la care se extinde în noi și în creația întreagă viața Trupului lui Hristos cel înviat. Spune Mântuitorul: Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic” (Ioan 15, 5). Sfântul Apostol Petru arată că taina mântuirii are la bază deschiderea cugetului bun către Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos” (I Pt. 3, 21), Cel ce  a spus: Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi” (Ioan 11, 25).
Modul vieții isihaste, pecetluit și adeverit de supra-afirmația Duhului Sfânt, ca arvună a Împărăției Cerurilor, este mișcat de logica afirmativă a împărtășirii iubirii dumnezeiești, fără umbră de contrar sau negație: „Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Cel propovăduit vouă (...) nu a fost da şi nu, ci da a fost în El. Căci toate făgăduinţele lui Dumnezeu, în El, sunt da; şi prin El, amin, spre slava lui Dumnezeu prin noi. Iar Cel ce ne întăreşte pe noi împreună cu voi, în Hristos, şi ne-a uns pe noi este Dumnezeu, Care ne-a şi pecetluit pe noi şi a dat arvuna Duhului, în inimile noastre” (II Cor. 1, 19-22).

Florin Caragiu 


Niciun comentariu: