duminică, 2 aprilie 2017

Acatistul Sfinților Martiri
După obișnuitul început:

Tropar, Glasul 1

Viața nestricăcioasă v-a încununat, Sfinților Martiri ai lui Hristos, lăcaș Sfintei Treimi arătându-vă. Cu nor de mărturii ne-ați luminat calea spre trecerea înfricoșată din hotarul celor veșnice, spre rodul învierii călăuzindu-ne, și cu părintească dragoste pentru lumea toată neîncetat vă rugați.   

Condacul 1

Nimic nu v-a putut despărți de dragostea lui Hristos pentru care ați pătimit toate, întăriți fiind de Duhul cel Preasfânt, întru care ați strigat: Avva, Părinte! Pentru aceasta, având înainte icoana vieții voastre sfinte, strigăm: Bucurați-vă, sfinților martiri, chipul trecerii prin moarte spre Înviere!

Icosul 1

În priveliștea lumii ați adus taina dumnezeiască ce întru voi a luat chip, ca o icoană a unirii creației cu Dumnezeu ce ne stă înainte și din care cu toții luăm lumina învierii.

Bucurați-vă, altare ale dragostei dumnezeiești;
Bucurați-vă, făclii ale credinței străluminate de har;
Bucurați-vă, trecere peste abisul dintre nimicnicie și bogăția slavei;
Bucurați-vă, călăuze spre hotarul de taină al întâlnirii lumii cu Dumnezeu;
Bucurați-vă, purtare a stâlpărilor de fapte bune;
Bucurați-vă, umblare în cărările poruncilor lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, smerenie în care ia chip Hristos;
Bucurați-vă, bucurie neumbrită de spectrul păcatului;
Bucurați-vă, fii ai lumii născuți de Sus;
Bucurați-vă, fii ai lui Dumnezeu ce renașteți lumea în lumina dumnezeiască;
Bucurați-vă, brațe părintești preaiubitoare;
Bucurați-vă, roduri ale Pomului Vieții;
Bucurați-vă, sfinților martiri, chipul trecerii prin moarte spre Înviere!

Condacul 2

Prin încercări și pătimiri ați trecut cu cuget senin, încredințându-vă lui Dumnezeu, și cele veșnice în voi au dat rod de bună mireasmă, spre bucuria cântării de Aliluia!

Icosul 2

În hotarul trecerii de la viață la moarte ați văzut bogăția slavei întru care lumea se înnoiește și chipul făpturii se luminează, ca o icoană a Fiului dumnezeiesc întrupat.   

Bucurați-vă, semănare cu lacrimi dumnezeiești;
Bucurați-vă, secerare a spicelor întru bucuria vieții veșnice;
Bucurați-vă, chipuri ale iubirii dumnezeiești;
Bucurați-vă, candele ale isihiei;
Bucurați-vă, frumusețe a virtuților încununate de dragoste;
Bucurați-vă, rugăciune pentru toată lumea;
Bucurați-vă, purtare în inimă a cerului slavei;
Bucurați-vă, grabnic ajutor al celor în nevoi;
Bucurați-vă, aplecare plină de grijă spre făptura deznădăjduită;
Bucurați-vă, milostivire mișcată de suspinul Duhului Sfânt;
Bucurați-vă, izvoare de har în lumea secătuită;
Bucurați-vă, punți între pământ și cer;
Bucurați-vă, sfinților martiri, chipul trecerii prin moarte spre Înviere!

Condacul 3

Toate lipsurile și suferințele le-ați socotit ca pe nimica față de dorul pe care numai vederea lui Dumnezeu îl alină, în cântarea de Aliluia!

Icosul 3

Cu iubire ați covârșit răul lumii, ajutând pe mulți să-și descopere chipul cel umbrit de patimi, și să devină făptură nouă, întru bucuria Duhului Sfânt.

Bucurați-vă, ruguri aprinse ale iubirii dumnezeiești;
Bucurați-vă, trup și suflet făcute scară a virtuților;
Bucurați-vă, pomi ai smereniei, cu rădăcinile în Dumnezeu;
Bucurați-vă, înnoire continuă a minții;
Bucurați-vă, priveghere în așteptarea Mirelui divin;
Bucurați-vă, simțire înțelegătoare a tainei;
Bucurați-vă, curăție alipită numai de bine;
Bucurați-vă, cunoaștere nepătimitoare a răului;
Bucurați-vă, nădejde în care strălucește credința;
Bucurați-vă, credință în care strălucește dragostea;
Bucurați-vă, dragoste purtătoare de chip dumnezeiesc;
Bucurați-vă, icoane de pururea închinare;
Bucurați-vă, sfinților martiri, chipul trecerii prin moarte spre Înviere!

Condacul 4

Cine poate spune nevoințele voastre de toată vremea, în care iubirea lui Dumnezeu și iubirea omenească s-au împletit și lumea și-a aflat odihna în cântarea de Aliluia!

Icosul 4

Martori ai Învierii lui Hristos v-ați făcut, prin care toată neputința firii s-a vindecat și preschimbarea dumnezeiască a devenit cu putință.

Bucurați-vă, martori ai Nașterii lui Dumnezeu în lume;
Bucurați-vă, martori ai Sfintelor Patimi ale lui Hristos;
Bucurați-vă, martori ai Schimbării la Față a Domnului;
Bucurați-vă, martori ai Înălțării Lui la Cer;
Bucurați-vă, martori ai Pogorârii Duhului Sfânt;
Bucurați-vă, martori ai dragostei necuprinse de moarte;
Bucurați-vă, martori ai vieții nestricăcioase;
Bucurați-vă, martori ai împărtășirii dumnezeiești;
Bucurați-vă, martori ai luminii neînserate;
Bucurați-vă, martori ai tainei necuprinse de minte;
Bucurați-vă, martori ai păcii fără hotar;
Bucurați-vă, martori ai Împărăției Cerurilor;
Bucurați-vă, sfinților martiri, chipul trecerii prin moarte spre Înviere!

Condacul 5

Mai mult decât pătimirile trupului ați simțit durerea despărțirii lumii de Dumnezeu, pe care ați alinat-o cu gestul vostru de dăruire și cântarea neîncetată de Aliluia!

Icosul 5
Izvoare pururea curgătoare de apă vie aflînd, le-ați revărsat peste lume, ca să cunoască adâncul milostivirii divine, ce niciodată nu ne părăsește, ci în întâmpinarea noastră pururea cu iubire părintească aleargă.

Bucurați-vă, căutare a oii pierdute;
Bucurați-vă, întoarcere a fiilor risipitori;
Bucurați-vă, vindecare a celor bolnavi;
Bucurați-vă, ridicare a celor căzuți;
Bucurați-vă, călăuzire a celor rătăciți;
Bucurați-vă, alinare a celor îndurerați;
Bucurați-vă, potolire a întristării;
Bucurați-vă, oprire a păcatului;
Bucurați-vă, curățire prin dumnezeiescul dor;
Bucurați-vă, dorire învăpăiată de harul divin;
Bucurați-vă, următorilor ai voii Sfintei Treimi;
Bucurați-vă, purtătorilor de Dumnezeu;
Bucurați-vă, sfinților martiri, chipul trecerii prin moarte spre Înviere!

Condacul 6

Toată vrăjmășia păcatului s-a topit la atingerea razei dumnezeiești ce a strălucit din inima voastră, încât dulcea primăvară a Învierii a dezmorțit pământul înghețat al firii, făcând să răsară peste tot cântarea de Aliluia!

Icosul 6

Mai mari decât toate minunile au fost smerenia și dragostea voastră, ce arată pe Dumnezeu ca într-o icoană, în care lumea se salvează din potopul stricăciunii.

Bucurați-vă, vieți eliberate de legăturile patimilor;
Bucurați-vă, libertate ce cunoaște necuprinsul tainei dumnezeiești;
Bucurați-vă, cer și pământ nou;
Bucurați-vă, vedere netâlcuită;
Bucurați-vă, simțire negrăită;
Bucurați-vă, înțelegere necuprinsă de minte;
Bucurați-vă, duhuri învăpăiate de har;
Bucurați-vă, purtători ai Crucii;
Bucurați-vă, următori lui Hristos;
Bucurați-vă, inimi mai cuprinzătoare decât cerurile;
Bucurați-vă, plămadă a vieții îndumnezeite;
Bucurați-vă, pietre vii așezate la temelia Bisericii;
Bucurați-vă, sfinților martiri, chipul trecerii prin moarte spre Înviere!

Condacul 7

Ați trecut prin lume ca o rază necuprinsă de întuneric ce ne încălzește pururea inimile, întărindu-ne în credință, însuflețindu-ne nădejdea și atrăgându-ne spre iubirea dumnezeiască, ce ne-a creat și ne poartă de grijă. Pentru aceasta cântări de laudă și mulțumire vă aducem, sfinților martiri, și împreună cu voi cântăm: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi Icosul 1 și Condacul 1.

 

Niciun comentariu: