duminică, 23 aprilie 2017

Scriptură și Isihasm (19)


„Când voi aduce nori deasupra pământului, se va arăta curcubeul Meu în nori, și-Mi voi aduce aminte de legământul Meu, pe care l-am încheiat cu voi şi cu tot sufletul viu şi cu tot trupul, şi nu va mai fi apa potop, spre pierzarea a toată făptura” (Fac. 9, 14-15).
Curcubeul amintit în Geneză este în sens tainic prefigurarea întrupării dumnezeiești, ca semn al legământului pogorării dumnezeiești multmilostive către toată zidirea. Aceasta pentru că închipuie desăvârșirea divină (prin reprezentarea unei bolți de lumină în multe culori, ca o cunună a slavei) ce acoperă și cuprinde creația, străpungând norii patimilor (sau modul vieții decăzute din plinătatea harului) și pogorându-se până la ea.
Tot ca un semn al împăcării, în Vechiul Testament, erau așezați deasupra chivotului „heruvimii slavei, care umbreau altarul împăcării” (Evr. 9, 5). Lumea îngerească este astfel solidară, în menirea ei, cu această taină a coborârii divine iubitoare.
Jertfa de împăcare din Vechiul Testament este la rândul ei o prefigurare a Jertfei lui Iisus Hristos, Cel ce este „chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întâi născut decât toată făptura, pentru că întru El au fost făcute toate, cele din ceruri şi cele de pe pământ, cele văzute, şi cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpânii. Toate s-au făcut prin El şi pentru El. El este mai înainte decât toate şi toate prin El sunt aşezate. Şi El este capul trupului, al Bisericii; El este începutul, întâiul născut din morţi, ca să fie El cel dintâi întru toate. Căci în El a binevoit (Dumnezeu) să sălăşluiască toată plinirea. Şi printr-Însul toate cu Sine să le împace, fie cele de pe pământ, fie cele din ceruri, făcând pace prin El, prin sângele crucii Sale. Dar pe voi, care oarecând eraţi înstrăinaţi şi vrăjmaşi cu mintea voastră către lucrurile rele, de acum v-a împăcat, prin moartea (Fiului Său) în trupul cărnii Lui, ca să vă pună înaintea Sa sfinţi, fără de prihană şi nevinovaţi, dacă, într-adevăr, rămâneţi întemeiaţi în credinţă, întăriţi şi neclintiţi de la nădejdea Evangheliei pe care aţi auzit-o, care a fost propovăduită la toată făptura de sub cer şi al cărei slujitor m-am făcut eu, Pavel” (Col. 1, 15-23).
Împăcarea creației cu Dumnezeu exprimă revenirea creației la modul vieții celei după chip, umbrite de harul dumnezeiesc, anticipând viitoarea rodire a felurimii darurilor Sfintei Treimi întru același Duh (I Cor. 12, 4) în orizontul împărăției iubirii.

Florin CaragiuNiciun comentariu: